<img src="https://secure.wait8hurl.com/197941.png" alt="" style="display:none;">
Kandidaten omgeving
Log in
Registreren
Vraag uw demo aan

Terms of Use

1  Over onze voorwaarden

1.1  Deze gebruiksvoorwaarden en het beleid voor aanvaardbaar gebruik (Voorwaarden) bepalen hoe u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van deze website (https://www.wiggli.io/) en de producten en het platform van Wiggli in de cloud en alle bijbehorende webpagina's (Platform). Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Hireme SA (handel als Wiggli) met registratienummer 0678.483.029 met btw-nummer BE0678.483.029 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op 2 Boulevard de la Woluwe, 1150 Brussel, in België, en onze groep, geassocieerde of geaffilieerde bedrijven van tijd tot tijd (wij, ons of onze) en u, de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van het Platform (u of uw).

1.2  U dient deze Voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u het Platform gebruikt. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van het Platform of op andere wijze uw toestemming te geven, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden of deze accepteert, dient u het gebruik van het Platform onmiddellijk te staken.

1.3  Het Platform wordt door ons gratis aan u verstrekt voor informatieve doeleinden, tenzij u een klant bent die gebonden is aan een afzonderlijke abonnementsovereenkomst met ons die u toegang verschaft tot de abonneegebieden van ons Platform, in welk geval deze Voorwaarden een aanvulling vormen op (maar niet in de plaats komen van) onze afzonderlijke abonnementsovereenkomst met u. Voor alle duidelijkheid: als u een abonnement of lidmaatschap koopt voor toegang tot beperkte of betalende delen van het Platform, zijn er afzonderlijke voorwaarden van toepassing (Abonnementsovereenkomst).

1.4  Als u deze voorwaarden in een ander formaat (bijvoorbeeld in grote letters) wilt hebben, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die direct hieronder staan vermeld.

2 Over ons

2.1  Wij zijn Hireme SA/NV (handel als Wiggli), een in België geregistreerde vennootschap onder bedrijfsregistratienummer BE0678.483.029. Onze maatschappelijke zetel is gevestigd op 2 Boulevard de la Woluwe, 1150 Brussel, België.

2.2  Als u vragen heeft over het Platform, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar support@wiggli.io

3. Aanvaardbaar gebruik van het platform

VAN TOEPASSING OP ALLE GEBRUIKERS:

3.1  Het gebruik van het Platform is onderworpen aan deze voorwaarden en, indien van toepassing, aan uw Abonnementsovereenkomst.

3.2  U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van het Platform.

3.3  Wij beloven niet dat het Platform geschikt of beschikbaar is voor gebruik op locaties buiten België. Als u ervoor kiest om toegang te krijgen tot het Platform vanuit locaties buiten België, erkent u dat u dit op eigen initiatief doet en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving waar deze van toepassing is.

3.4  Wij proberen het Platform zo toegankelijk mogelijk te maken. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het Platform, neem dan contact met ons op via de contactgegevens bovenaan deze pagina.

3.5  Als voorwaarde voor uw gebruik van het Platform gaat u ermee akkoord het Platform niet te gebruiken:

3.5.1  voor enig doel dat onwettig is onder de toepasselijke wetgeving of dat verboden is door deze Voorwaarden, inclusief:

  • het plegen van enige vorm van fraude;
  • voor het promoten van ongevraagde reclame of het verzenden van spam;
  • om communicatie van ons of een andere dienst of entiteit te simuleren om identiteitsgegevens, authenticatiegegevens of andere informatie te verzamelen ('phishing');
  • op een manier die de werking van ons platform of ons bedrijf of de website of het bedrijf van een andere entiteit verstoort;
  • op een manier die schadelijk is voor minderjarigen;
  • om onwettige activiteiten te bevorderen;
  • om te vertegenwoordigen of te suggereren dat we een ander bedrijf, product of dienst onderschrijven, tenzij we daar afzonderlijk schriftelijk mee hebben ingestemd;
  • om ongeoorloofde toegang te krijgen tot of gebruik te maken van computers, gegevens, systemen, accounts of netwerken; of
  • om te proberen het wachtwoord of de gebruikersauthenticatiemethoden te omzeilen.

3.5.2  U gaat er ook mee akkoord ons Platform nooit aan te vallen door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is (zoals door middel van een denial-of-service-aanval) te introduceren of om virussen of malware of andere soortgelijke schadelijke softwarecode in het algemeen of op andere wijze te distribueren.

3.5.3  U stemt er verder mee in om niet te proberen ongeoorloofde toegang te krijgen tot ons Platform, de server waarop ons Platform is opgeslagen of een server, computer of database die met ons Platform is verbonden.

3.6  Wij kunnen uw toegang tot het Platform voorkomen of opschorten indien u zich niet houdt aan deze Voorwaarden of uw Abonnementsovereenkomst (indien van toepassing) of enig toepasselijk recht. VAN TOEPASSING OP ADVIESBUREAUS, WERVINGSBUREAUS EN KLANTEN:

3.7  In het geval dat u een bedrijfsabonnee bent van onze producten (inclusief onze CV-bibliotheek en de Marktplaats), zijn de bepalingen in de artikelen 3.7 tot en met 3.11 van deze Voorwaarden ook op u van toepassing, naast de voorwaarden van uw abonnementsovereenkomst met ons en elk toepasselijk inkooporder.

3.8 Alle contacten met een partij (bedrijf of persoon) waarmee u wordt geïntroduceerd of waarvan u zich bewust wordt door uw gebruik van het Platform (Wiggli Contact) dienen uitsluitend via het Platform plaats te vinden. Het is verboden om contact op te nemen met een Wiggli Contactpersoon buiten het Platform met het oog op de naleving van de toepasselijke privacywetgeving en de verplichtingen op het gebied van gegevensbeveiliging.

3.9 U mag geen enkele overeenkomst of regeling sluiten met een Wiggli Contactpersoon zonder de voorwaarden van de abonnementsovereenkomst te respecteren. Dit betekend dat u wordt geacht een succesvergoeding aan ons te betalen voor elke overeenkomst of regeling overeengekomen met elk Wiggli-contactpersoon. Of, indien u zich in uw Abonnementsovereenkomst heeft aangemeld voor een maandelijks abonnement, mag u alleen een overeenkomst of regeling treffen met een Wiggli-contact persoon in overeenstemming met eventuele beperkingen of voorwaarden in uw Abonnementsovereenkomst en / of een gerelateerde Aankooporder. Onverminderd de voorwaarden van de Abonnementsovereenkomst of bijzondere voorwaarden die met u zijn overeengekomen (bijvoorbeeld als u de begunstigde bent van een maandelijks abonnement), sluit u binnen twaalf (12) maanden nadat u via het Platform in contact bent gekomen met dat Wiggli Contact een dergelijke overeenkomst, regeling of verbintenis met dat Wiggli Contact zonder gebruik te maken van de diensten van Wiggli, of buiten het Platform om, of zonder betaling van een succesvergoeding, bent u ons op vertoon van een daartoe strekkende factuur een overdrachtsvergoeding verschuldigd ter hoogte van 30% van de jaarwaarde van de overeenkomst, regeling of opdracht die u met deze Wiggli Contact(en) hebt gesloten (of, in geval van indiensttreding of indien een kandidaat wordt aangenomen, van hun bruto jaarvergoeding, al naar gelang wat hoger is). Indien u een maandabonnement heeft onder uw Abonnementsovereenkomst, is de bovengenoemde succesvergoeding van toepassing als u uw Abonnementskosten niet op de vervaldatum(s) hebt betaald en / of als een dergelijke betrokkenheid, regeling of overeenkomst met een Wiggli-contactpersoon in strijd is met alle voorwaarden welke van toepassing zijn of beperkingen in de Abonnementsovereenkomst of Aankooporder(s) welke van toepassing zijn. U gaat ermee akkoord dat deze succesvergoeding eerlijk en redelijk is om ons te compenseren voor de schade die wij waarschijnlijk zullen lijden voor het zakendoen buiten het Platform om, wat inbreuk maakt op deze Voorwaarden of uw Abonnementsovereenkomst of enige gerelateerde Inkooporder (indien toepasbaar).

3.10  De bepalingen in artikel 3.9 zijn van toepassing in het geval dat een overeenkomst of regeling wordt gesloten met een Wiggli Contact en een derde partij waar u een dergelijke Wiggli Contact heeft geïntroduceerd bij een derde partij (met inbegrip van een gelieerde onderneming of groepsvennootschap – tenzij dit anders is toegestaan in uw Abonnementsovereenkomst of Inkooporder, zoals in gevallen waarbij u heeft getekend voor onbeperkte rekruteringen in uw Abonnementsovereenkomst, en onder de voorwaarde dat de voorwaarden van uw Abonnementsovereenkomst (inclusief eventuele betalingsverplichtingen) en alle voorwaarden of beperkingen in alle inkooporder(s) welke van toepassing zijn worden nageleefd).

3.11 Alle zaken die u via het Platform doet, zijn strikt vertrouwelijk (inclusief tarieven, succesvergoedingen of andere commissies) en mogen niet worden gedeeld met derden.

4  Registratie en wachtwoordbeveiliging

4.1  Voor het gebruik van het Platform kan registratie nodig zijn, met name om toegang te krijgen tot beperkte gebieden van het Platform. Wanneer u een Abonnementsovereenkomst heeft, zullen wij alle geautoriseerde gebruikersaccounts activeren.

4.2  Wij zijn niet verplicht om iemand toe te staan zich te registreren bij het Platform en wij kunnen de registratie te allen tijde weigeren, beëindigen of opschorten, onverminderd uw Abonnementsovereenkomst (voor zover van toepassing).

4.3  U bent er verantwoordelijk voor dat uw wachtwoord en eventuele andere accountgegevens veilig en vertrouwelijk worden bewaard.

4.4  Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat er waarschijnlijk sprake is van een inbreuk op de beveiliging of misbruik van het Platform via uw account of het gebruik van uw wachtwoord, kunnen wij u hiervan op de hoogte stellen en u verzoeken uw wachtwoord te wijzigen, of kunnen wij uw account opschorten of beëindigen (onverminderd uw Abonnementsovereenkomst (voor zover van toepassing).

5 CV-bibliotheken, marktplaatsen, fora en andere interactieve diensten

5.1 Wij kunnen bulletinboards, CV-bibliotheken, Marketplaces, Forums of andere communicatiediensten voor het faciliteren van HR, werving, personeelsbezetting en werkgelegenheid en (Interactieve Diensten) beschikbaar stellen op het Platform.

5.2 Wij zijn niet verplicht om enige inhoud, door de gebruiker gegenereerde inhoud, tekst, afbeeldingen, video, audio of andere multimedia-inhoud, informatie of materiaal (Inzending) die aan onze Interactieve Diensten wordt voorgelegd, te controleren of te matigen. Wanneer we inzendingen monitoren of modereren, zullen we aangeven hoe dit wordt uitgevoerd en met wie contact moet worden opgenomen met betrekking tot een inzending die voor u van belang is.

5.3 Wij kunnen elke Inzending bij een van onze Interactieve Diensten verwijderen of bewerken, ongeacht of deze gemodereerd is of niet.

5.4 Elke Inzending die u doet moet voldoen aan onze Inzendingsnormen zoals uiteengezet in clausule 6 hieronder.

5.5 Door het doen van een Inzending verleent u ons een royaltyvrije, onherroepelijke, niet-exclusieve, overdraagbare licentie om de Inzending (geheel of gedeeltelijk) te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te bewerken, te vertalen, te distribueren, uit te voeren en weer te geven op het Platform en op alle andere websites die door ons worden beheerd, voor onbepaalde tijd.

6 Inzendingsnormen

6.1 Elke inzending die u doet voor onze Interactieve Diensten en elke andere communicatie aan gebruikers van ons Platform door u moet voldoen aan normen van nauwkeurigheid, fatsoen en rechtmatigheid, die naar eigen goeddunken worden toegepast, waarbij wij redelijk handelen.

6.2 In het bijzonder moet elke Indiening of communicatie:

6.2.1 uw eigen originele werk zijn en rechtmatig zijn ingediend;

6.2.2 feitelijk juist zijn of uw eigen oprechte overtuiging;

6.2.3 voorzien zijn van de nodige toestemming van een derde partij;

6.2.4 niet lasterlijk zijn of aanleiding kunnen geven tot een beschuldiging van laster;

6.2.5 niet beledigend, onzedelijk, seksueel expliciet, discriminerend of bedrieglijk zijn;

en 6.2.6 het is onwaarschijnlijk dat het een overtreding, een schande of een ergernis is voor anderen.

6.3 Hoewel we proberen te zorgen dat het Platform veilig is, houden we niet actief toezicht of controleren we niet of de informatie die ons via het Platform wordt verstrekt vertrouwelijk, commercieel gevoelig of waardevol is.

6.4 Met uitzondering van persoonlijke informatie die wordt behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid, garanderen wij niet dat de informatie die ons via het Platform wordt verstrekt, vertrouwelijk blijft en kunnen wij deze naar eigen goeddunken onbeperkt en gratis gebruiken.

7 Inbreukmakende inhoud

7.1 Wij zullen redelijke inspanningen leveren om:

7.1.1 accounts te verwijderen die op ongepaste wijze of in strijd met deze Voorwaarden worden gebruikt, onverminderd uw Abonnementsovereenkomst (indien van toepassing);

en 7.1.2 alle inhoud te identificeren en te verwijderen die ongepast is, lasterlijk is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of anderszins in strijd is met deze Voorwaarden, wanneer we op de hoogte worden gesteld, maar we kunnen niet verantwoordelijk zijn als u ons niet de relevante informatie hebt verstrekt.

7.2 Indien u van mening bent dat inhoud die door het Platform wordt verspreid of gepubliceerd ongepast is, lasterlijk is of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via de contactgegevens op deze pagina.

8 Koppeling en omkadering

8.1 U mag een link naar ons Platform maken vanaf een andere website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, op voorwaarde dat een dergelijke link niet:

8.1.1 een frame of een andere browser of grensomgeving rond de inhoud van ons Platform creëert;

8.1.2 impliceert dat wij uw producten of diensten of een van de producten of diensten van, of beschikbaar via, de website waarop u een link naar ons Platform plaatst, onderschrijven;

8.1.3 een van de handelsmerken of logo's die op ons Platform worden gebruikt, weergeeft zonder onze toestemming of die van de eigenaar van dergelijke handelsmerken of logo's;

of 8.1.4 wordt geplaatst op een website die zelf in strijd is met dit beleid.

8.2 Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde van u te eisen dat u een link naar het Platform onmiddellijk verwijdert, en u zult onmiddellijk voldoen aan elk verzoek van ons om een dergelijke link te verwijderen.

9 Uw privacy en persoonlijke informatie

Uw privacy en persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor ons. Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt zal worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid dat beschikbaar is op at www.wiggli.io/privacy-policy en ons Cookiebeleid dat beschikbaar is op www.wiggli.io/cookie-policy, waarin wordt uitgelegd welke persoonlijke informatie wij van u verzamelen, hoe en waarom wij dergelijke informatie verzamelen, opslaan, gebruiken en delen, uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie en hoe u contact met ons en de toezichthoudende autoriteiten kunt opnemen in het geval u een vraag of klacht heeft over het gebruik van uw persoonlijke informatie, evenals over ons gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën op ons Platform.

10 Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

10.1 De intellectuele eigendomsrechten op het Platform en op alle tekst, afbeeldingen, video-, audio- of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat aan het Platform wordt aangeboden of vanaf het Platform toegankelijk is (Content) zijn eigendom van ons en onze licentiegevers. Op Klantgegevens zoals gedefinieerd in uw Abonnementsovereenkomst (voor zover relevant) zijn de voorwaarden van die Abonnementsovereenkomst van toepassing.

10.2 Wij en onze licentiegevers behouden ons al onze intellectuele eigendomsrechten voor (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databankrechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook), ongeacht of deze al dan niet geregistreerd zijn waar ook ter wereld. Dit betekent bijvoorbeeld dat we eigenaar blijven van deze rechten en dat het ons vrij staat ze naar eigen inzicht te gebruiken.

10.3 Niets in deze Voorwaarden verleent u enige wettelijke rechten op het Platform of de Inhoud, anders dan wanneer dit voor u noodzakelijk is om toegang te krijgen tot het Platform. U stemt ermee in geen kennisgevingen op het Platform of de Inhoud (met inbegrip van kennisgevingen van intellectueel eigendom) aan te passen, te proberen te omzeilen of te verwijderen, en in het bijzonder geen digitale rechten of andere beveiligingstechnologie die in het Platform of de Inhoud zijn opgenomen of erin zijn vervat.

10.4 Handelsmerken: Wiggli en Wigglers en onze logo's zijn onze handelsnaam en niet-geregistreerd (of hangende aanvragen) handelsmerk. Andere handelsmerken en handelsnamen kunnen ook worden gebruikt op het Platform of in de Inhoud. Gebruik door u van handelsmerken, logo's of handelsnamen op het Platform of in de Inhoud is ten strengste verboden, tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft.

11 Software en Apps

11.1 Software kan beschikbaar worden gesteld voor cloud-gebaseerd gebruik of voor u om te downloaden, zodat het Platform beter kan werken. U kunt ook onze mobiele applicaties (App) downloaden die van tijd tot tijd beschikbaar kunnen zijn. Dergelijke Apps zullen beschikbaar zijn in application stores zoals de AppStore of Google Play (Application Stores). U krijgt een beperkte, niet-exclusieve licentie om dergelijke software of App te gebruiken, mits u akkoord gaat met de voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke software (ook wel bekend als een 'eindgebruikerslicentie-overeenkomst' of 'EGLO') en alle voorwaarden van de AppStore.

11.2 U wordt op de hoogte gesteld van alle voorwaarden die van toepassing zijn op de software of App wanneer u deze probeert te downloaden. Als u dergelijke voorwaarden niet accepteert, zult u de software niet kunnen downloaden of de App niet kunnen gebruiken.

11.3 U dient eventuele voorwaarden zorgvuldig te lezen. Zij kunnen bepalingen bevatten die uw wettelijke rechten (bijvoorbeeld onder de toepasselijke consumentenwetgeving waar u een kandidaat bent), uw wettelijke verantwoordelijkheden bij het gebruik van de software of App en eventuele beperkingen op eventuele verantwoordelijkheden ten opzichte van u, uiteenzetten.

11.4 Het gebruik van de software op een onwettige manier (zoals het reproduceren of her distribueren ervan op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden en alle andere voorwaarden die erop van toepassing zijn) is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

12 Nauwkeurigheid van de informatie en beschikbaarheid van het Platform

12.1 We proberen ervoor te zorgen dat het Platform accuraat, up-to-date en vrij van bugs is, maar we kunnen niet beloven dat dit het geval zal zijn. Bovendien kunnen we niet beloven dat het Platform geschikt is voor welk doel dan ook. Elk vertrouwen dat u kunt stellen in de informatie op het Platform is op eigen risico.

12.2 Wij kunnen de toegang tot of de werking van het Platform te allen tijde naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen, zonder afbreuk te doen aan uw Abonnementsovereenkomst (indien van toepassing).

12.3 Alle Content wordt uitsluitend verstrekt voor uw algemene informatiedoeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die interessant kunnen zijn, maar is niet afgestemd op uw specifieke eisen of omstandigheden. Het is geen technisch, financieel of juridisch advies of enig ander soort advies en er mag niet op worden vertrouwd voor welke doeleinden dan ook. U dient altijd uw eigen onafhankelijke oordeel te gebruiken bij het gebruik van ons platform en de inhoud ervan.

12.4 Hoewel wij ervoor proberen te zorgen dat het Platform beschikbaar is voor uw gebruik, beloven wij niet (d.w.z. dat er geen resultaatsverplichting is) dat het Platform te allen tijde beschikbaar zal zijn of dat uw gebruik van het Platform ononderbroken zal zijn.

13 Hyperlinks en websites van derden

Het Platform kan hyperlinks of verwijzingen bevatten naar reclame van derden en naar andere websites dan het Platform. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend voor uw gemak aangebracht. Wij hebben geen controle over reclame of websites van derden en aanvaarden geen wettelijke aansprakelijkheid voor de inhoud, het materiaal of de informatie die deze bevatten. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar reclame of websites van derden betekent niet dat wij de websites, producten of diensten van die derden erkennen. Uw gebruik van websites van derden kan worden onderworpen aan de voorwaarden van die websites van derden en is op eigen risico.

14 Beperking van onze aansprakelijkheid

14.1 Behoudens enige wettelijke verantwoordelijkheid die wij niet kunnen uitsluiten in de wet (zoals voor overlijden of persoonlijk letsel) of die voortvloeit uit de toepasselijke wetten met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke informatie, zijn wij niet wettelijk verantwoordelijk voor enige vorm van aansprakelijkheid m.b.t.:

14.1.1 verliezen die niet te voorzien waren voor u en ons toen deze Voorwaarden werden opgesteld;

14.1.2 verliezen die niet zijn veroorzaakt door een inbreuk van onze kant;

14.1.3 bedrijfsschade;

en 14.1.4 verliezen voor niet-consumenten. Onze aansprakelijkheid is voor het overige uitdrukkelijk beperkt tot het wettelijk toegestane maximumbedrag.

14.2 De voorgaande beperking van onze aansprakelijkheid zoals uiteengezet in artikel 14.1 laat een eventuele beperking van de aansprakelijkheid zoals uiteengezet in uw Abonnementsovereenkomst (indien van toepassing) onverlet.

15 Gebeurtenissen buiten onze macht

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als wij deze Voorwaarden niet naleven vanwege omstandigheden die buiten onze redelijke controle vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, pandemieën of epidemieën, stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen; uitval van systemen of toegang tot het netwerk; of overstroming, brand, explosie of ongeval, met inbegrip van de gevolgen van het voorgaande.

16 Rechten van derden

Niemand anders dan een partij bij deze Voorwaarden heeft enig recht om een van deze Voorwaarden af te dwingen.

17 Wijziging

17.1 Geen enkele wijziging van deze Voorwaarden is geldig of heeft enige invloed, tenzij deze schriftelijk door ons is overeengekomen of in overeenstemming met dit Artikel 17 is gemaakt.

17.2 Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze bijgewerkte Voorwaarden zullen aan de Gebruiker worden gepresenteerd op het Platform voordat zij worden toegekend. De Gebruiker dient uitdrukkelijk in te stemmen met de nieuwe Voorwaarden om weer toegang te krijgen tot het Platform (onverminderd uw Abonnementsovereenkomst (indien van toepassing)).

18 Schending

18.1 Wij zullen deze Voorwaarden naar eigen goeddunken toepassen. In het geval van uw inbreuk op deze Voorwaarden kunnen wij uw gebruik van het Platform beëindigen of opschorten, Inzendingen verwijderen of bewerken, Inzendingen of enige andere communicatie aan gebruikers van ons Platform door u bekend maken aan de wetshandhavingsinstanties of enige actie ondernemen die wij noodzakelijk achten om de inbreuk te verhelpen.

19 Scheiding

19.1 Indien een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van deze Voorwaarden (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn geschrapt en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Voorwaarden niet aangetast.

19.2 Indien een ongeldige, niet-afdwingbare of onwettige bepaling van deze Voorwaarden geldig, afdwingbaar en wettelijk zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, zal de bepaling van toepassing zijn met de minimale wijziging die nodig is om deze wettelijk, geldig en afdwingbaar te maken.

20 Geschillen

20.1 Wij zullen proberen eventuele geschillen met u snel en efficiënt op te lossen. Als u niet tevreden bent met ons, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via de contactgegevens op deze pagina.

20.2 Als een geschil niet kan worden opgelost via onze klachtenbehandelingsprocedure of als u ontevreden bent over de uitkomst, kunt u gebruik maken van alternatieve geschillenbeslechting (ADR) als u als consument (zoals een kandidaat) daarvoor in aanmerking komt. Als u een consument (kandidaat) bent, kunt u uw geschil ook voorleggen aan het EU-platform voor online geschillenbeslechting via https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register.

20.3 Als u een consument (zoals een kandidaat) bent en niet tevreden bent met de uitkomst van ADR, kunt u nog steeds een gerechtelijke procedure aanspannen bij de rechtbank in het land waar u gewoonlijk verblijft.

20.4 Het relevante Belgische recht is van toepassing op deze Voorwaarden, onverminderd eventuele tegenstrijdige wettelijke bepalingen.

20.5 Indien u een zakelijke gebruiker bent en een gerechtelijke procedure wilt aanspannen, zullen de relevante rechtbanken van Brussel, België, exclusief bevoegd zijn met betrekking tot deze Voorwaarden. De partijen komen echter overeen dat zij zullen proberen het geschil te goeder trouw te beslechten alvorens hun toevlucht te nemen tot een formele gerechtelijke procedure.

20.6 De bepalingen van dit artikel 20 zijn niet van toepassing op geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met uw Abonnementsovereenkomst (indien van toepassing), waarop uitsluitend de voorwaarden van die Abonnementsovereenkomst van toepassing zijn.